AUDITOR INTERN

Scopul general al funcţiei:

 Realizarea activității de audit intern, evaluarea eficacității controlului intern managerial, prin oferirea recomandărilor în scopul îmbunătățirii activității entității publice.

Sarcinile de bază:                        

  1. Efectuarea misiunilor de audit și control intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control intern al structurii audiate;
  2. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente;
  3. Monitorizarea realizării recomandărilor misiunilor de audit.
  4. Participă la elaborarea planului anual de acțiuni privind desfășurarea misiunilor de audit.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

      a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta  de 63 ani;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, finanțelor publice, economice, contabilității și auditului.

Experienţă profesională: preferabil experiență profesională în audit, finanțe publice, economice, drept, experiență în administrația publică.

Cunoştinţecunoaşterea limbii engleze la nivel B1, certificat de calificare al auditorului intern în sectorul public.

Abilităţiabilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, CV;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 d) copia carnetului de muncă;
 e) certificatul medical;
 f) cazierul judiciar;
 g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
            Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
            În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
            Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 01 decembrie 2021

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

               Celaîc Rodica inspector superior

               telefon- (022) 220-300,

               e-mail[email protected]

               adresa – mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, bir. 1210

Bibliografia

Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

Legea nr. 25/2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 181/2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale;

Legea privind controlul financiar public intern nr.229/ 2010;

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public nr.105/2013;

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public nr.100/2012.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux